Stichting Kleinbedrijf

Welkom op de website van de Stichting Kleinbedrijf. De Stichting Kleinbedrijf stelt zich ten doel een ondernemerschapsmodel te ontwikkelen dat past bij een sociaalecologische economie. Dat is een economie die, op haar beurt, past bij een écht duurzame samenleving.
Échte duurzaamheid verwijst wat ons betreft naar een drietal kernwaarden:
- sociale rechtvaardigheid - ecologische duurzaamheid - solidariteit

Vertaald naar de economie spreken we dan van een sociaalecologische economie, een economie die in dienst staat van de mens (en niet andersom!), en een economie die bij de productie en consumptie van goederen en diensten de grenzen van de planeet Aarde en al haar ecosystemen respecteert. Dat is een economie die aldus verder gaat dan het bekende 'Triple-P bottom-line' denken (People-Planet-Profit), omdat ze ook de verhoudingen tussen deze drie gebieden duidelijk definieert, in de vorm van drie 'geneste' cirkels.

In een sociaalecologische economie dient 'ondernemen' in onze ogen gericht te zijn op het voorzien in (authentieke) menselijke basisbehoeften. Een van onze inspiratiebronnen op dit gebied is de Chileense 'blote-voeten'-econoom Manfred Max-Neef. Hij definieert een negental 'fundamentele menselijke behoeften'. Zij zijn volgens hem niet cultuur- en tijdgebonden. Alleen de wijze waarop in deze behoeften wordt voorzien kan variëren.

De Stichting Kleinbedrijf stelt zich ten doel een 'ondernemerschapsmodel' te ontwikkelen dat voldoet aan bovengenoemde criteria van échte duurzaamheid, en daarmee past bij een sociaalecologische economie. Om vervolgens (startende) ondernemers, die zich geïnspireerd weten door bovengenoemde kernwaarden, op heel praktische wijze te ondersteunen, met een uitgebreid en gevarieerd aanbod aan diensten, zoals de binnenkort te ontwikkelen leergang écht 'duurzaam en coöperatief ondernemen'.

Een eerste gebied waarop onze ideeën reeds gestalte krijgen is het platform Duurzaam Digitaal'. Dit platform richt zich op volwaardig meedoen in de steeds verdergaande digitalisering van de samenleving. Het dichten van de 'digitale kloof' is hierbij een eerste stap.

Als u geïnteresseerd bent geraakt in onze activiteiten, dan nodigen wij u van harte uit contact op te nemen. En als u denkt een bijdrage te kunnen leveren aan de verwezenlijking van onze idealen, op welke wijze dan ook, aarzel niet dat te laten weten. We maken graag een afspraak met u.